قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

دسته بندی مقالات قواعد و قوانین بین المللی

مربوط به پناهندگان و پناه جویان

20 تیر 1395 - 10:43:02

کنوانسیون مربوط به پناهندگان سازمان ملل، حقوق افراد پناهنده و مسئولیت کشورهای عضو را نسبت به پناهجویان مشخص می کند.


الحاق ایران به سازمانهای اقتصادی بین المللی

جمهوری اسلامی ایران طی 30 سال گذشته، فراز و نشیب های زیادی را به رغم رویارویی با چالش ها و موانع فراوان، پشت سر گذاشته است.