حقوق تجارت، بر روابط بین بازرگانان و اعمال تجاری آن‌ها حاکم است. قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
26 تیر 1397 July 17, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

دسته بندی مقالات قانون تجارت

چك و نوشته ايست كه بموجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي كند

19 فروردین 1394 - 01:55:12

چك و نوشته ايست كه بموجب آن صادر كننده وجوهي را كه در نزد محال عليه دارد كلا يا بعضا مسترد يا به ديگري واگذار مي كند