حقوق مدنی اساسی‌ترین حقوق حاکم بر ارتباطات اشخاص با یکدیگر در جامعه قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

دسته بندی مقالات قانون مدنی

حضانت-حفظ-فرزند-پرورش-مدنی-نیازمند-نگهداری-محافظت-طفل-والدین-

7 آذر 1395 - 10:20:33

حضانت به معنای حفظ كردن، در كنار گرفتن فرزند، پرورش دادن و او را به سینه چسباندن است.


موصی کیست، موصی،ارث،وصیت،وراثت

3 اسفند 1393 - 01:00:02

به شخص وصیت کننده "موصی" می گویند.


نفقه زوجه در دوران عقد, حق حبس زوجه و تأثير آن در نفقه

قه‌ زوجه‌ در دوران‌ نامزدي نفقه‌ زوجه‌ با دو شرط واجب‌ است : 1 . دائمي‌ بودن‌ عقد ازدواج 2 . تمكين‌ كامل‌ زوجه‌ در آميزش . بنابراين ، در…


17 بهمن 1393 - 07:38:52

حضانت فرزند با كدام یك از پدر و مادر