الحاق ایران به سازمانهای اقتصادی بین المللی

جمهوری اسلامی ایران طی ۳۰ سال گذشته، فراز و نشیب های زیادی را به رغم رویارویی با چالش ها و موانع فراوان، پشت سر گذاشته است.

ادامه مطلب