عدالت

بررسی حقوقی تعدد زوجه مطابق قوانین ایران

به موجب ماده ۱۷ قانون حمايت خانواده، شرايط ازدواج مجدد عبارتند از: تسليم تقاضانامه، توانايي مالي مرد، اجراي عدالت، اجازه دادگاه و رضايت همسر نخست.

ادامه مطلب
تاخير كارفرما در پرداخت حق بيمه و يا پرداخت نكردن آن

بررسی تاخير یا عدم پرداخت حق بيمه و عدم ارسال لیست بیمه توسط كارفرما

به موجب ماده ۱۴۸ قانون كار، همه‌ي كارگاه‌ها مكلفند نسبت به تنظيم و ارسال ليست اسامي كارگران شاغل و پرداخت حق بيمه متعلقه كارگاه خود اقدام كنند.