بررسی حقوقی تعدد زوجه مطابق قوانین ایران

به موجب ماده ۱۷ قانون حمايت خانواده، شرايط ازدواج مجدد عبارتند از: تسليم تقاضانامه، توانايي مالي مرد، اجراي عدالت، اجازه دادگاه و رضايت همسر نخست.

ادامه مطلب