جرم آلودگی محیط زیست

امروزه تخريب محيط زيست مستقيما بر روند اقتصادي کشورهاي جهان تاثير گذار است و تاثير سويي بر زندگي انسانها باقي مي گذارند.

ادامه مطلب