موصی کسیت؟

به شخص وصیت کننده "موصی" می گویند.

ادامه مطلب