حضانت فرزند توسط مادر

حضانت به معنای حفظ كردن، در كنار گرفتن فرزند، پرورش دادن و او را به سینه چسباندن است.

ادامه مطلب