مسئولیت پناه جویان

کنوانسیون مربوط به پناهندگان سازمان ملل، حقوق افراد پناهنده و مسئولیت کشورهای عضو را نسبت به پناهجویان مشخص می کند.

ادامه مطلب