روش ادامه عمليات اجرائي (بعد از ابلاغ اجرائيه) مربوط به اسناد ذمه و اسناد كه در حكم آن است قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

روش ادامه عمليات اجرائي (بعد از ابلاغ اجرائيه) مربوط به اسناد ذمه و اسناد كه در حكم آن است 0

روش ادامه عمليات اجرائي (بعد از ابلاغ اجرائيه مربوط به اسناد رسمي لازم الاجرا و اسنادي كه در حكم اسناد لازم (1) الاجرا است،اعم از اينكه اجرائيه را اداره ثبت صادر كرده باشد يا دفاتر اسناد رسمي و يا ادواج و طلاق

روش عمليات اجرائي تا مرحله پايان اجرائيه و اخطاريه به بستانكار جهت اعلام طريقه و يا نحوه وصول طلب قبلاً شرح داده شد، اينك ادامه عمليات:

پس از وصول نامه بستانكار داير به اعلام نحوه وصول، در ادامه عمليات اجرائي به تبعيت از درخواست بستانكار ممكن است سه حالت پديد آيد:

  1. در خواست بازداشت اموال ومعرفي مزبور متعلق به بدهكار.
  2. معرفي و تقاضاي بازداشت اموال غير منقول به بدهكار
  3. معرفي وجه و اعمال منقول نزد شخص ثالث متعلق به بدهكار و در خواست بازداشت آن.

حالت اول:

در صورتيكه مال منقول از طرف بستانكار معرفي و تقاضاي بازداشت آن بشود در اين صورت پس از وصول نامه بستانكار و ثبت در دفتر انديكاتور و ارجاع آن به متصدي امر، جهت ضميمه نمودن پرونده به بايگاني ارسال مي شود بعد از پيوست نمودن پرونده متصدي مزبور دستور بازداشت اموال (فرم نمونه 7 ) منقول متعلق به بدهكار كه بوسيله بستانكار معرفي شده صادر و پس از امضاي آن از طرف مسئول مربوطه از طريق دفتر، تسيلم مامور اجرا مي گردد لازم به تذكر است چنانچه مال منقول مانند اتومبيل باشد مراتب به اداره شماره گذاري راهنمائي و رانندگي اعلام مي گردد تا چنانچه اتومبيل مورد بازداشت به نام بدهكار شماره گذاري شده باشد مراتب بازداشت در پرونده مربوطه منعكس شود. همچنين در مورد بازداشت حق امتياز تلفن، اجرا مراتب را به اداره تلفن مربوط جهت انعكاس در پرونده اعلام مي نمايد.

دستور بازداشت معمولاً در چهار نسخه تهيه مي شود كه سه نسخه به مامور تسليم شده تا به نماينده دادستان و مامور انتظامي(2) در صورت لزوم تسليم نمايد، بعد از تعيين هزينه كارشناسي يا ارزيابي وسيله رئيس ثبت در شهرستانها و رئيس اجرا در تهران ( ماده 110 آئين نامه اجرا) مامور اجرا به اتفاق بستانكار و نماينده دادستان و كارشناس يا ارزياب و مامور كلانتري محل معرفي شده به محلي كه بستانكار معرفي مي نمايد مراجعه و در محل مامور اجرا پس از تحقيق محلي مبني بر اينكه اموال تهيه شده متعلق به مديون است و بازداشت آن از هر حيث بلااشكال است با رعايت فصل چهارم آئين نامه اجرا مربوط به بازداشت اموال منقول معادل طلب بستانكار و يك يا دو عشر اضافي (ماده 48 آئين نامه اجرا) (كه بوسيله كارشناس يا ارزياب ارزيابي مي شود) با قيد مشخصات دقيق اموال مبادرت به بازداشت اموال مي نمايد. اموال مزبور به حافظ معتبري كه از بستانكار معرفي شده سپرده مي شود ( ماده 49 آئين نامه اجرا) بديهي است، جزئيات عمليات بازداشت در صورتمجلس بازداشتي كه در محل تنظيم مي شود انعكاس مي يابد، صورتمجلس بازداشتي (فرم نمونه8) بايد داراي مشخصات دستور زير باشد:

نشاني دقيق محلي كه براي بازداشت اموال مراجعه مي شود و تاريخ تنظيم صورتمجلس بازداشتي و مستند دستور بازداشت. 

مشخصات دقيق اموال و بهائي كه بوسيله كارشناس يا ارزياب براي هر يك تعيين مي شود. 
1-با اينكه چك بانكي ويسله صاحب حساب تنظيم و امضاء مي شود ولي طبق ماده يك قانون صدور چك مصوب سال 1355 چكهاي صادره عهده بانك هاي كشور، در حكم اسناد لازم الاجرا مي باشد،بديهي است در هنگام صدور اجرائيه نسبت به چك مفاد قانون چك و آئ ين نامه اجراي مفاد اسناد لازم الاجرا مي باشد، بديهي است در هنگام صدور اجرائيه نسبت به چك مفاد قانون چك و ائين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا مصوب 1355 بايستي رعايت شود ضمناً فرم تقاضا نامه صدور اجرائيه چك جزء اوراق بهادار و چاپي است كه در اختيار سازمان ثبت است.فرم نمونه شماره 22)

2- در موارد بسته بودن درب يا عدم اجازه ورود به محلي كه اموال در آن قرار دارد حضور نماينده دادستان لازم

است.(ماده 47 آئين نامه ) و نيز حضور مامور انتظامي مربوط به مواقعي است كه حفظ نظم را ايجاب كند.

نام و نام خانوادگي و محل اقامت حافظ، نام و نام خانوادگي مامور اجرا و معترضين و نماينده دادستان و مامور انتظامي و كارشناس يا ارزياب. 

اظهارات مديون يا اشخاص ثالث يا كساني كه حضور داند با جهات رد يا قبول آن 
صورتمجلس بازداشت اموال بايد به امضاي كليه مامورين قانوني و حاضرين در جلسه برسد چنانچه بدهكار يا اشخاص ثالث دخيل از امضاء خودداري كردند مراتب استنكاف در ذيل صورتمجلس قيد مي شود. 
اعداد مذكور در صورت مجلس با تمام حروف قيد و چنانچه اشتباهي در هنگام تحرير پيش آمده باشد با توضيح لازم به امضاء حاضرين مي رسد تصحيح مي گردد.

از صورت مجلس بازداشتي به حافظ اموال و نماينده دادستان و نماينده كلانتري و بستانكار هر يك نسخه اي با اخذ رسيد تسليم مي شود تا پايان عمليات بازداشتي مامور اجرا به اداره مراجعه و نسخه اصلي صورت مجلس بازداشتي را به مسئول اجرا تسليم مي نمايد كه پس از پيوست نمودن پرونده و ارسال آن نزد متصدي پرونده ، متصدي مزبور با بررسي صورتمجلس بازداشتي چنانچه مديون در محل در هنگام بازداشت حضور نداشته باشد اخطار نتيجه ارزيابي اموال را تهيه و پس از امضاي مسئول مربوطه از طريق دفتر جهت ابلاغ به مديون به مامور ابلاغ تسليم مي گردد. چنانچه مديون در موعد مقرر به ارزيابي اعتراض داشته باشد بايستي اعتراض خود را ضمن توديع هزينه تجديد كارشناس و ارائه فيش و بانكي آن تسليم اجرا نمايد (مواد105و 106و108و109و110 آئين نامه اجرا)

چنانچه پس از ابلاغ اخطاريه و عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر از ناحيه مديون ارزيابي قطعي تلقي و پس از قطعيت ارزيابي متصدي امر پيش نويس آگهي مزايده اول ( فرم نمونه 9) را تهيه مي نمايد.(بند ب ماده 111 آئين نامه) آگهي مزايده بايد داراي مشخصات زير باشد:

نوع اموال منقول بازداشت شده ، توصيف اجمالي آن، تاريخ، ساعت روز و محل فروش و قيمتي كه مزايده از آن شروع مي شود.

جلسه مزايده- جلسه مزايده در تاريخ، روز، ساعت، محل مقرر در آگهي با حضور مامور اجرا و مسئول حراج و نماينده دادستان و در صورت لزوم مامور انتظامي تشكيل مي شود. در جلسه مزايده معمولاً بستانكار يا بدهكار يا هردو ممكن است شركت داشته باشند. در روز مزايده، خريدار يا خريداراني براي اموال مورد مزايده پيدا شد فروش مال از قيمت ارزيابي شروع شده و به كسي كه بيشترين قيمت را پيشنهاد كرد فروخته خواهد شد ، فروش مال نقدي است و در اين صورت مامور حراج مبلغ فروش را بابت اصل طلب و نيم عشر اجرائي و حق حراج حق چوب حراج و حق حافظ اموال را نقداً اخذ و در صورتيكه فروش مال مورد مزايده نياز به تنظيم سند انتقال اجرائي نداشته باشد، مال را تحويل خريدار داده و رسيد در يافت مي دارد ولي چنانچه مورد بازداشت مال منقولي مانند اتومبيل باشد كه پس از انجام تشريفات مزايده احتياج به تنظيم سند در دفتر خانه اسناد رسمي داشته باشند پيش نويس سند انتقال اجرائي و اخطار حسن نيت (بند 230 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا مهر 65) تهيه و پيش نويس مزبور جهت تنظيم سند انتقال اجرائي به دفتر خانه اسناد رسمي ارسال مي شود. توضيح اينكه كليه اقدامات انجام شده در جلسه مزايده در صورتمجلسي كه تنظيم مي گرددمنعكس مي شود، صورتمجلس مزبور به امضاي مامورين قانوني و خريدار مي رسد ر اين هنگام مامور اجرا موظف است وجوه وصولي را فوراً به حساب مربوطه بانك واريز و فيش هاي آن را پيوست صورتمجلس نموده و به اجرا تحويل نمايد در صورتيكه بستانكار خود خريدار اموال باشد اموال در ازاء طلب وي پس از پرداخت هزينه هاي قانوني با رعايت موارد فوق تحويل بستانكار خواهد شد.

دوم- در صورتيكه مال غير منقولي متعقل به بدهكار از طرف بستانكار معرفي و تقاضاي بازداشت آن بشود در اين صورت پس از وصول نامه بستانكار متصدي مربوط با توجه به مواد 47و 48و 92 آئين نامه و رعايت فصل ششم آئين نامه اجرا دستور ارزياب و بازداشت ملك و اينكه ملك در اجاره هست يا خير را به مامور اجرا صادر و رونوشت آن را جهت اطلاع و اعلان جريان ثبتي ملك مورد نظر به واحد ثبتي مروبطه ارسال مي نمايد بديهي مامور اجرا كه براي بازداشت و ارزيابي ملك و تعيين اينكه ملك در اجاره غير هست يا خير به محل وقوع ملك با حضور نمايندگان قانوني و كارشناس عزيمت و مراتب بازداشت و ارزيابي و چگونگي وضع اجاره را در صورتمجلسي كه در محل تنظيم مي شود قيد مي نمايد صورتمجلس مزبور (فرم شماره10) بايد با توجه به مواد 92 و 47 و 48 آئيننامه اجرا تنظيم گردد. پس از تسليم صورت مجلس بازداشتي بوسيله مامور به شعبه اجرا، مراتب بازداشت مالكيت مديون با توجه به ميزان دين به ثبت محل اعلام و نتيجه ارزيابي و بازدشت طي اخطاري به بدهكار ابلاغ مي شود كه چنانچه به نتيجه ارزيابي اعتراض داشته باشد اعتراض خود را در موعد مقرر با توجه به مواد 105 و 106 آئين نامه اجرا تسليم نمايد و در صورت قطعيت ارزيابي و وصول پاسخ جريان ثبتي ملك و با توجه به مفاد صورتمجلس بازداشتي مامور اجرا توسط متصدي مربوطه پيش نويس آگهي مزايده تهيه مي گردد. آگهي مزايده (فرم نمونه شماره (11) بايد داراي مشخصات زير باشد:

نام و نام خانوادگي مالك، محل و حدود و مشخصات و پلاك وتوصيف اجمالي، تعيين اينكه ملك در اجاره هست يا خير، قيمتي كه مزايده از آن شروع مي شود، ساعت و روز و تاريخ و محل مزايده- آگهي مزايده اينكه داراي مشخصات فوق است در روزنامه اي كه از طرف وزارت ارشاد اسلامي تعيين مي شود درج و در مواعد تعيين شده منتشر خواهد شد علاوه بر آگهي مزايده مزبور آگهي الصاقي پشت سفيد نيز چاپ و به محل وقوع ملك مورد مزايده و معابر عمومي و اماكن عمومي و تابلو اعلانات اداره بوسيله مامور اجرا الصاق خواهد شد و جهت اطلاع بدهكار و بستانكار و نمايندگان قانوني نسخي ارسال مي شود. جلسه مزايده- جلسه مزايده با حضور مسئول اجرا و مسئول مزايده و نماينده دادستان و بستانكار و بدهكار چنانچه حاضر باشد در وقت و ساعت ومحل مقرر در آگهي تشكيل مي شود مزايده مبلغ مندرج در آگهي شروع و به كسي كه در نتيجه پيشنهاد بالاترين قيمت خريدار واقع شد فروخته مي شود پس از فروش وجه آن نقداً وسيل ه مسئول مزايده دريافت و بلافاصله بحساب بانكي مربوطه واريز و فيش صادر پيوست مي گردد و صورتمجلس مزايده (فرم نمونه 12) وسيله مزايده تهيه و بامضاء مامورين قانوني حاضر و خريدار مي رسد نسخه اي از صورتمجلس مزايده به هر يك از مامورين قانوني و خريدار تسليم و رسيد در يافت و سپس در دفتر انديكاتور به دستور مسئول مربوطه ثبت و نزد متصدي مربوطه ارسال مي گردد تا پس از صدور ابلاغ اخطار حسن نيت پيش نويس سند انتقال اجرائي بوسيله مميز اجرا بشرح زير تنظيم بشود. پيش نويس سند انتقال اجرائي شامل خلاصهاي از جريان عمليات اجرائ با قيد نام و نام خانوادگي بدهكار و بستانكار ( با مشخصات كامل) و محل اقامت آنها و حدود و مشخصات كامل ملك و محل وقوع ملك و قيد اينكه در اجاره هست يا خير؟ و مبلغ خريداري شده و قيد وصول فيش وجوه وصولي اعم از اصل و نيم عشر اجرائي و حق حراج و غيره مي باشد. پيش نويس سند انتقال اجرائي به امضاي رئيس ثبت در شهرستانها و رئيس ثبت در شهرستانها و رئيس اجرا در تهران مي رسد و پس از ثبت در دفتر انديكاور جهت ثبت سند به دفتر خانه اسناد رسمي ارسال مي گردد.

پس از تنظيم سند انتقال اجرائي چنانچه خريدار يا بستانكار خريدار تقاضاي تحويل يا تخليه ملك مورد انتقال را داشته باشد، پس از حصول در خواست مزبور دستور تخليه يا تحويل حسب مورد به مامور اجرا صادر و تسليم مي شود و مامور اجرا موظف است با حضور نماينده دادستان و خريدار و عنداللزوم اممور انتظامي به محل وقوع ملك مورد انتقال عزيمت و ضمن تهيه صورتمجلسي ملك را تحويل يا حسب مورد تخليه و تحويل خريدار نمايد. مراتب تخليه بوسيله خريدار در ذيل صورتمجلس ياد شده بايد گواهي و به امضاء خريدار و نمايندگان قانوني و مامور اجراء برسد. پس از اقدام مزبور مامور اجرا صورتمجلس تخليه و يا تحويل را به اجرا تسليم مي نمايد تا وسيله مميز اجرا ختم عمليات اجرائي منعكس و پرونده به بايگاني اجرا ارسال شود تا بايگان اجرا در دفتر مختومه ثبت و ضبط نمايد.

سوم- در صورتيكه وجه نقد يا مال منقول معرفي شده نزد شخص ثالث باشد.(ماده 81 الي 91 آئين نامه اجرا) به در خواست بستانكار بازداشت نامه (فرم نمونه 13) خطاب به شخص ثالث و رونوشت آن بمديون در 5 برگ وسيله مميز اجرا يا متصدي مربوطه تهيه و پس از امضاء مسئول اجرا جهت ابلاغ به مامور اجرا تسليم و مامور اجرا پس از مراجعه به محل اقامت شخص ثالث يك برگ بازداشت نامه را به روئيت شخص ثالث و بعد رونوشت آنرا به مديون ابلاغ و در برگ ثاني رسيد اخذ و مراتب ابلاغ را گواهي مي نمايد. شخص ثالث مكلف است از تاريخ ابلاغ ظرف پنج روز (ماده 86 آئين نامه اجرا)چنانچه منكر تمام يا قسمتي از وجه نقد يا اموال منقول نزد خود باشد به رئيس ثبت اطلاع دهد والا مسئول پرداخت وجه و يا تسليم مال خواهد بود و به درخواست بستانكار در صورت عدو توديع وجه يا تسليم مال از اموال شخص طبق مقررات بازداشت خواهد شد. حال چنانچه شخص ثالث منكر وجود مال يا طلب متعهد نزد خود باشد،(ماده 86 آئين نامه اجرا) بايد ظرف مدت مقرر مراتب انكار خود را به اجرا اطلاع دهد در اينصورت عمليات اجرائي نسبت به آن مال متوقف مي شود ولي در صورتيكه وجود مال يا طلب وجه نقد نزد شخص ثالث به موجب سند رسمي محرز باشد(تبصره ماده87 آئين نامه اجرا) صرف انكار شخص ثالث مانع از تعقيب عمليات اجرائي نسبت به اموال يا وجه نقد نزد او نيست هرگاه بستانكار تقاضاي حقوق و مزايا و دستمزدي كه متعهد از وجوه عمومي مي گردد بنمايد.(ماده 90 آئين نامه اجرا و بندهاي آن) بازداشت نامه(فرم نمونه شماره 14) بوسيله متصدي مربوطه بعنوان حسابداري اداره متبوعه مديون تهيه و به امضاي مسئول رسيده و ارسال مي گردد. پس از ابلاغ بازداشت نامه به مسئول حسابداري اداره مديون، حسابداري مزبور موظف به كسر حقوق و مزاياي مديون خواهد بود.(ماده 91 آئين نامه اجرا)

بهمين ترتب در موارديكه بستانكار براي استيفاي طلب خود تقاضاي بازداشت از موجودي حساب سپرده بانكي بدهكار را مي نمايد اقدام خواهد شد.(تبصره ذيل ماده 91 ائين نامه اجرا)

نگارش دیدگاه ...