روش عملي ادامه عمليات اجرائي مربوط به اسناد شرطي و رهني كه موضوع آن اموال منقول است قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

روش عملي ادامه عمليات اجرائي مربوط به اسناد شرطي و رهني كه موضوع آن اموال منقول است 0

روش عملي ادامه عمليات اجرائي مربوطه به استناد شرطي و رهني كه موضوع ان اموال منقول بوده و تاريخ تنظيم سند بعد از اصلاح مواد 34و 34 مكرر قانون سال 1351 باشد

بعد از اجرائيه يا حين آن مرتهن مي تواند در خواست توقيف اموال منقول مورد وثيقه را زا اجراي ثبت بنمايد در اين مورد اجراي ثبت دستور توقيف مورد وثيقه را به مامور اجرا صادر مي كند. در بعضي از اسناد ،مورد وثيقه اتومبيل است(ماده 21 آئين نامه اجرا). لذا بعلت اينكه اتومبيل معمولاً مكان مشخصي ندارد بدواً مراتب به مراجع قانوني مانند اداره شماره گذاري و راهنمائي و رانندگي جهت انعكاس رهن بودن اتومبيل در پرونده مربوط يا پليس راه ژاندارمري و غير و اعلام تا با معرفي مرتهن نسبت به توقيف آن اقدام شود و پس از توقيف اتومبيل بوسيله مراجع زبور مامور اجرا در صورت لزوم با حضور نماينده دادستان و كارشناس نسبت به توقيف آن وتحويل به حافظ معتبر اقدام مي نمايد. پس از توقف و گذشت مدت چهار ماه مهلت قانوني از ابلاغ اجرائيه (ماده 178 آئين نامه اجرا) متصدي مربوط پس زا اخذ پرونده از بايگاني اقدام به تكميل كارت حراج(فرم نمونه شماره 15) در دو نسخه و امضاء آن بوسيله متصدي و مسئول مربوط به مركز حراج راسال مي نمايد، كارت حراج فرم چاپي از طريق سازمان ثبت تهيه و در اختيار ادارات اجرا گذاشته مي شود. 

نگارش دیدگاه ...