حراج مورد وثيقه اموال منقول قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

حراج مورد وثيقه اموال منقول 0

پس از وصول كارت حراج و تشكيل پرونده در مركز حراج و بررسي وتطبيق مشخصات مورد وثيقه با صورتمجلس بازداشتي تنظيمي مامور اجرا با مندرجات سند،چنانچه در حراج اشكالي نباشد متصدي حراج نسبت به تهيه آگهي الصاقي حراج (فرو نمونه شماره 16)اقدام مي نمايد. در آگهي الصاقي حراج اموال منقول بايد نكات زير تصريح شود.(ماده 141 آئين نامه اجرا)

نوع اموال مورد حراج و توصيف اجمالي آن تاريخ روز و محل و ساعت شروع ختم حراج قيمتي كه حراج از آن شروع مي شود 

با تهيه پيش نويس آگهي حراج نسبت به تكثير آگهي هاي حراج اقدام و به رهن و مرتهن و نماينده دادستان و در صورت لزوم مامور انتظامي هر كدام يك نسخه تسليم و يا براي ايشان ارسال مي گردد و تعدادي از نسخ آگهي وسيله مامور ابلاغ در اماكن و معابر عمومي و تابلو اعلانات الصاق مي شود. حراج اموال منقول در روزهاي دوشنبه و پنجشنبه از ساعت 9 تا 12 صبح بعمل مي آيد.(ماده179 آئين نامه اجرا)

در صورتيكه هر يك از روزهاي مقرر ياد شده مصادف با تعطيل باشد روز بعد از تعطيل روز حراج خواهد بود. روز مقرر در آگهي جلسه اول حراج با حضور نمايندگان قانوني(متصدي حراج- مسئول حراج- نماينده دادستان) تشكيل مي شود چنانچه در جلسه اول خريداري بود مال فروخته خواهد شد، مگر اينكه مازاد مال در بازداشت غير باشد جلسه موكول به موافقت مديون و بازداشت كننده مازاد خواهد بود.(ماده 181 ائين نامه) ولي چنانچه در جلسه اول خريدري شركت نكرد و يا مديون با وجود خريدار در خواست نمايد حراج به جلسه دوم موكول شود،(ماده 161 آئين نامه اجرا) حراج جلسه دوم موكول خواهد شد. در جلسه دوم با حضور نمايندگان قانوني كه در وقت و محل مقرر تشكيل مي شود خريداري پيدا نشد مورد حراج طبق مقررات در قبال اصل و حقوق دولتي به بستانكار (مرتهن) واگذار مي شود.

صورتجلسه حراج(فرم نمونه شماره 17)بايد داراي مشخصات زير باشد: نام بستانكار و بدهكار و مشخصات مال مورد وثيقه و تاريخ شروع و ختم حراج و نام متصدي و مسئول حراج و نماينده دادستان و نام خريدار (اگر وجود داشته باشد) و مبلغ شروع حراج و مبلغ خريداري و شماره فيشهاي مربوط به توديع وجه به بانك و فيش اصل و نيم عشر و حق حراج صورتجلسه حراج بوسيله متصدي مزبور تهيه و تنظيم و به امضاي مسئولين امر و نماينده دادستان و خريدار و نيز مديون و دائن يا نمايندگان آنها در صورتيكه حضور داشته باشند (ماده 166 آئين نامه اجرا). تحويل مال منقول به كسيكه برابر مقررات در حراج برنده شناخته شده و دستور تنظيم سند واگذاري و وصول نيم عشر اجرائي و ساير حقوق قانوني و صدور فيش وجوه حاصله از فروش به بستانكار و تحويل مازاد ( احتمالي) به مديون بعهده مسئول مركز حراج مي باشد (ماده 171 آئين نامه اجرائي) مسئول حراج پس از انعكاس حراج در كارت حراج، كارت مزبور را به پيوست يك برگ صورتمجلس حراج به اجرا اعاده مي نمايد.

لازم به توضيح است كه فروش مال به نسيه جايز نيست مگر اينكه متعهدله فروش به نسيه را قبول و مديون نيز مازاد را نقداً دريافت و يا نسبت به مازاد نسيه را قبول نمايد در هر صورت خود مسئول وصول خواهد بود و حق حراج نقداً دريافت مي شود.( ماده 167 آئين نامه اجرا). ضمناًچنانچه مورد حراج احتياج به تنظيم سند انتقال اجرائي داشته باشد قبل از امضاء سند انتقال اخطار حسن نيت به عنوان بدهكار و رهن تهيه و ابلاغ مي شود. سپس متصدي مربوطه مراتب انتقال اجرائي را به دفترخانه تنظيم كننده سند رهني (مورد اجراء)جهت قيد در ستون ملاحظات سند رسمي اعلام مي نمايد.(ماده212 آئين نامه اجرا)

نگارش دیدگاه ...