روش ادامه عمليات اجرائي مربوط به اسناد رهني وشرطي كه موضوع آن اموال غيرمنقول بوده وتاريخ تنظيم سندبعدازاصلاح مواد34و34مكررقانون ثبت مصوب سال 1351 باشد قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

روش ادامه عمليات اجرائي مربوط به اسناد رهني وشرطي كه موضوع آن اموال غيرمنقول بوده وتاريخ تنظيم سندبعدازاصلاح مواد34و34مكررقانون ثبت مصوب سال 1351 باشد 0

روش ادامه عمليات اجراي مربوط به اسناد رهني و شرطي كه موضوع آن اموال غير منقول بوده و تاريخ تنظيم سند بعد از اصلاح مواد 34و 34 مكرر قانون ثبت مصوب سال 1351 باشد

پس از ابلاغ اجرائيه و گواهي صحت ابلاغ از طرف مميز و مسئول مربوط و اعلام تاريخ ابلاغ به بستانكار و سپري شدن مدت شش ماه مهلت مقرر به اجرا واصل نشده باشد و يا ملك مشمول حراج نباشد با پرسش جريان ثبتي ملك از ثبت محل و بررسي و تطبيق مشخصات مورد وثيقه مندرج در برگ اجرائيه با مفاد پاسخ استعلام ثبت محل چنانچه اشكالي قانوناً به نظر نرسد پس ازگذشت دو ماه ديگر كه جمعاً از تاريخ ابلاغ اجرائيه 8 ماه مي شود پيش نويس سند انتقال و اخطار حسن نيت پس از وصول كليه هزينه هاي قانوني از قبيل نيم عشر و دريافت وجوهي كه مديون تا قبل از سند انتقال به بستانكار پرداخت نموده تهيه پس از امضاء مدير ثبت در شهرستانها و رئيس اجرا در تهران بمنظور ثبت در دفتر خانه اسناد رسمي ارسال مي گردد. پيش نويس سند انتقال بايد حاوي كلاسه پرونده و خلاصه اي از جريان اصلي عمليات اجرائي پلاك و حدود مشخصات ملك و نام بستانكار و بدهكار و راهن يا راهنين (صاحبان وثيقه) و شماره سند لازم اجرا و تاريخ ابلاغ اجرائيه و كلاسه آن، ميزان بدهي پرونده اعم از اصل و خسارت (در مورد بانكها) و نيم عشر وغير و قيد شماره فيش هاي مربوط و قيد جمع مبلغي كه ملك در ازاي آن به بستانكار واگذار مي شود باشد.

توضيح - امضاء سند انتقال در دفترخانه اسناد رسمي بايد بعد از ابلاغ اخطار حسن نيت باشد. تقاضاي حراج- چنانچه در مهلت مقرر 6 ماه از تاريخ ابلاغ اجرائيه از طرف مديون تقاضاي حراج شده باشد و يا پرونده مشمول ماده 118 و 192 آئين نامه اجرا باشد، اموال غير منقول بايستي قانوناً از طريق حراج به فروش برسد. در اين صورت اجرا پس از تكميل دو برگ كارت حراج (فرم نمونه شماره 21 –ماده 150 آئيننامه) و امضاي آن بوسيله مسئولين امر كارت را به مركز حراج ارسال نموده و مركز حراج جريان ثبتي را از ثبت محل استعلام و موقعيت اعياني ملك را با ترسيم كروكي از ثبت محل در خواست مي نمايد. (ماده 153آئين اجرا) و وسيله مامور اجرا وضعيت ملك را از نظر اينكه در اجازه رسمي هست يا خير؟ در محل تحقيق و به مسئول حراج گزارش مي نمايد.

دايره حراج پس از بررسي حدود و مشخصات ملك مندرج در كارت حراج و تطبيق آن با استعلام ثبت محل مبادرت به تهه پيش نويس آگه حراج الصاقي نموده(فرم شماره 18) و پس از تعيين وقت جلسات حراج و امضاء آن نسبت به تكثير آگهي اقدام و براي بستانكار و بدهكار و نماينده دادستان و نسخي را هم به مامور اجرا جهت الصاق در اماكن و معبر عمومي و تابلو اعلانات مركز حراج (ماده 143 آئين نامه اجرا ) تسليم مي نمايد. جلسات حراج اموال غير منقول در روزهاي يكشنبه و چهارشنبه تشكيل مي گردد.(ماده 179 آئينامه اجرا)

جلسه حراج- چنانچه در جلسه اول حراج خريداري وجود داشته باشد ملك فروخته مي شود مگر آنكه مازاد مال در بازداشت غير باشد كه تجديد جلسه موكول به موافقت مديون و بازداشت كننده مازاد خواهد بود. در صورت عدم وجود خريدار در جلسه اول و يا درخولست بدهكار مبني بر اينكه حراج به جلسه دوم موكول شود حراج به جلسه دوم موكول مي گردد. جلسه دوم در وقت مقرر در آگهي تشكيل مي شود و به خريدار فروخته خواهد شد و اگر هم خريداري شركت نكند با در يافت كليه هزينه هاي قانوني به بستانكار طبق مقررات واگذار مي شود. جلسات حراج (فرم نمونه شماره 19 و 20) با حضور نمايندگان قانوني تشكيل و صورتمجلسهاي تنظيمي به امضاي نمايندگان قانوني و خريدار و بستانكار وبدهكار اگر حضور داشته باشند مي رسد.

مسئول حراج مفاد صورتمجلس حراج را در كارت حراج منعكس و ضمن فتوكپي صورت مجلس حراج به اجرا ارسال مي نمايد، اجرا مكلف است (ماده 171 آئين نامه اجرا) پيش نويس سند انتقال اجرائي و اخطار حسن نيت را تهيه و پس از امضاي رئيس اجرا در تهران و رئيس ثبت در شهرستان جهت تنظيم سند به دفتر خانه اسناد رسمي ارسال كه پس از ابلاغ اخطار حسن نيت سند انتقال امضاء شود. سپس اجراءحسب مورد دستور تحويل و يا تخليه ملك به انتقال گيرنده را به مامور اجرا صادر مي نمايد و متصدي امر موظف است مراتب انتقال اجرائي را به دفتر خانه تنظيم كننده سند رهني جهت قيد در ستون ملاحظات سند رهني مزبور اعلام نمايد(ماده 212 آئين نامه اجرا)

نگارش دیدگاه ...