روش رسيدگي به اعتراضات واصله در اجراء از طرف بدهكار يا بستانكار يا اشخاص ثالث قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

روش رسيدگي به اعتراضات واصله در اجراء از طرف بدهكار يا بستانكار يا اشخاص ثالث 0

اعتراض به عمليات اجرائي در هر مرحله پس از وصول اعتراض متصدي مربوط جريان پرونده را ضمن انعكاس اعتراض به رئيس ثبت در تهران جهت اعلام نظر گزارش نموده و پس از اعلام نظر رئيس اجرا در تهران و رئيس ثبت در شهرستان،متصدي مربوط نظريه مزبور را بطرفين پرونده و معترض (كه ممكن است شخص ثالث باشد) ابلاغ مي نمايد.

چنانچه ظرف مدت 10 روز از ابلاغ اعتراضي نرسيده عمليات اجرائي ادامه مي يابد ولي در صورتيكه اعتراض در مهلت فوق الذكر واصل گرديد اجرا جريان پرونده را بطور كامل طبق ماده 229 آئين نامه اجرا جهت طرح در هيات نظارت ثبت منطقه گزارش مي نمايد و پس از وصول راي هيات نظارت و ابلاغ بطرفين عمليات طبق مقررات ادامه داده مي شود.

توضيح آنكه در صورتيكه اعتراض بصدور اجرائيه باشد طبق ماده 1 و 2 اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت مصوب شهريور 1322 رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه صالحه مي باشد و در اداره ثبت رسيدگي نمي شود

نگارش دیدگاه ...