روش ثبت و صدور اسناد مالكيت ثبت شده (ماده 22 قانون ثبت) قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

0 روش ثبت و صدور اسناد مالكيت ثبت شده (ماده 22 قانون ثبت) املاك ثبت شده به املاكي اطلاق مي شوند كه داراي سابقه ثبت در دفتر املاك هستند. متقاضي بايد تقاضاي خود مبني بر صدور سند مالكيت را همراه با مدارك مورد نياز و مستندات…

املاك ثبت شده به املاكي اطلاق مي شوند كه داراي سابقه ثبت در دفتر املاك هستند.

متقاضي بايد تقاضاي خود مبني بر صدور سند مالكيت را همراه با مدارك مورد نياز و مستندات لازم به ثبت محل تسليم دارد. تقاضاي متقاضي حسب دستور مسئول اداره پس از ثبت در دفتر انديكاتور جهت ضميمه شدن به پرونده به بايگاني و جهت اقدام به دفتر املاك ارسال مي شود.

بايگاني پرونده را به ضميمه تقاضا جهت اقدام به دفتر املاك ارسال و در آنجا وقت مراجعه بعدي جهت دريافت سند مالكيت با توجه به حجم كار تعيين و به متقاضي اعلام مي گردد.

متصدي دفتر املاك پرونده را بررسي و پيش نويس سند مالكيت را تهيه و پس از اخذ گواهي از متصدي دفتر بازداشتي مبني بر عدم بازداشت و بند(ز) پرونده را نزد مسئول مربوطه ارسال و او پرونده را بررسي و پس از امضاء پيش نويس سند مالكيت آن را براي اقدام بعدي به دفتر املاك ارسال مي دارد. متصدي دفتر املاك پيش نويس را در دفتر املاك ثبت و سند مالكيت آن را تحريرو جهت امضاء نزدمسئول مربوطه ارسال و او پس از بررسي و كنترل ثبت دفاتر املاك و پيش نويس و سند مالكيت را امضاء و دفاتر را به دفتر املاك و پرونده را به بايگاني مي فرستد.

پس از مراجعه متقاضي بايگاني پرونده را براي اخذ بهاء سند به حسابداري ارسال و متصدي حسابداري قبض مربوط به بهاء سند مالكيت را صادر و جهت پرداخت در بانك ملي به متقاضي تسليم مي دارد.

متقاضي بهاء سند مالكيت را در بانك ملي كه حساب ثبت در آن مفتوح است واريز و نسخ مربوطه را به ثبت اعاده مي دهد.

متصدي حسابداري نسخه مخصوص پرونده ثبتي را ضميمه و عدم بدهي ملك را گواهي و پرونده را جهت تسليم سند به متقاضي به بايگاني ارسال مي دارد.

در بايگاني ابتدا سند نخ كشي و پلمپ شده سپس در دفتر تسليم اسناد ثبت و يا احراز هويت متقاضي كه معمولاً با ملاحظه شناسنامه او تحقق مي پذيرد در قبال اخذ رسيد در دفتر تسليم سند و مستخرجه به او تسليم مي گرددو پرونده در رديف مربوطه ضبط مي شود.

نگارش دیدگاه ...