روش ثبت خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك ثبت شده در دفتر املاك قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

0 روش ثبت خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك ثبت شده در دفتر املاك املاك ثبت شدهاي كه در دفاتر اسناد رسمي مورد معامله قرار مي گيرند يا اسنادي كه مربوط به املاك مذكور بوده مورد رهن يا وثيقه قرارداشته با انقضاء مهلت و پرداخت…

املاك ثبت شدهاي كه در دفاتر اسناد رسمي مورد معامله قرار مي گيرند يا اسنادي كه مربوط به املاك مذكور بوده مورد رهن يا وثيقه قرارداشته با انقضاء مهلت و پرداخت بدهي فسخ مي شوند خلاصه معامله آنها و يا فسخ نامه هاي تنطيمي مربوط به آنها و يا فسخ نامه هاي تنطيمي مربوط به آنها بايستي وفق مقررات در دفاتر املاك ثبت شوند. 
بدين ترتيب كه دفترخانه خلاصه معامله و فسخ نامه را به ضميمه لاشه سند به شعبه دفتر املاك ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد در يافت مي دارد. 
خلاصه معامله و فسخ نامه هاي واصله وسيله متصدي مربوطه به ترتيب تاريخ در دفتر ثبت خلاصه معاملات ثبت آنگاه در قبال اخذ رسيد بين متصديان دفتر املاك توزيع و متصديان مذكور آنها را پس از بررسي در صفحات مربوطه در دفتر املاك ثبت مي نمايند. 
سپس ذيل ثبت ها وسيله مسئول مربوطه امضاء و خلاصه معاملات ثبت شده جهت ضبط در پرونده هاي مربوطه در قبال رسيد به بايگاني تحويل مي شود. 

نگارش دیدگاه ...