روش وصول و ضبط خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك جاري قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

0 روش وصول و ضبط خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك جاري خلاصه معامله املاك جاري كه در دفاتر اسناد رسمي مورد معامله قرار مي گيرد و نيز فسخ نامه هاي مربوط به اسناد رهني و وثقيه املاك مذكور بايستي به اداره ثبت محل وقوع…

خلاصه معامله املاك جاري كه در دفاتر اسناد رسمي مورد معامله قرار مي گيرد و نيز فسخ نامه هاي مربوط به اسناد رهني و وثقيه املاك مذكور بايستي به اداره ثبت محل وقوع ملك ارسال گردد.

بدين ترتيب كه دفترخانه تنظيم كننده سند خلاصه معامله و يا فسخ نامه را با لاشه سند به دفتر اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيد اخذ مي دارد.

سپس مسئول اداره دستور ثبت آنها را در دفتر انديكاتور صادر و جهت پيوست شدن به پرونده هاي مربوطه به بايگاني ارجاع مي نمايد.

خلاصه معاملات و فسخ نامه ها پس از ثبت در دفر انديكاتور به بايگاني ارسال مي گردد.

متصدي بايگاني فسخ نامه ها راهراه با لاشه سند در پرونده هاي مربوطه ضبط ولي خلاصه معاملات را همراه با پرونده ثبتي آن جهت بررسي به حسابداري مي فرستد.

متصدي حسابداري با توجه به پاسخ استعلام مربوطه موجود در پرونده خلاصه معامله را از نظر وصول و ارسال بقاياي ثبتي متعلقه كنترل و در صورتيكه اشكالي ملاحظه ننمايد مراتب را تاييد و پرونده را به بايگاني اعاده مي دهد.

نگارش دیدگاه ...