روش ضميمه نمودن دفترچه انتقالات (سند متمم) قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

0 روش ضميمه نمودن دفترچه انتقالات (سند متمم) دفترچه متمم اسناد مالكيت يا به عبارت ديگر سند متمم دفترچه اي است بهادار كه بعداز پر شدن ستونهاي نقل و انتقالات سند مالكيت كه در صفحات آخر اسناد مالكيت پيش بيني…

دفترچه متمم اسناد مالكيت يا به عبارت ديگر سند متمم دفترچه اي است بهادار كه بعداز پر شدن ستونهاي نقل و انتقالات سند مالكيت كه در صفحات آخر اسناد مالكيت پيش بيني شده حسب تقاضاي مالك با رعايت تشريفات زير بدان ضميمه مي گردد.(بند310 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي) بدين معني اگر ستون نقل و انتقالات سند مالكيت ملكي بر اثر انجام معاملات متعدد اعم از شرطي و رهني و قطعي پر شود مالك مي تواند با مراجعه به اداره ثبت محل وقوع ملك و تسليم تقاضا درخواست سند متمم را بنمايد كه در اين صورت متقاضي مي بايستي تقاضاي خود را همراه با اصل سند مالكيت كه در ستون نقل و انتقالات آن پر شده به ثبت محل تسليم دارد.

رئيس ثبت بعد از بررسي و ملاحظه سند مالكيت در صورتيكه ستون نقل و انتقالات آن پر شده باشد دستور ثبت تقاضا را در دفتر انديكاتور مي دهد و تقاضا را براي اقدام به دفتر املاك ارجاع مي نمايد. متصدي دفتر پس از ثبت تقاضا در دفتر انديكاتور آن را براي ضميمه نمودن پرونده به بايگاني ارسال مي دارد.

در بايگاني پرونده مربوطه از رديف خود استخراج و همراه با تقاضاي متقاضي جهت پرداخت بهاء دفترچه متمم به حسابداري ارسال مي گردد. در حسابداري فيش مربوطه تنظيم و جهت پرداخت بهاء دفترچه به متقاضي تسليم مي گردد و او بهاء دفتر چه را در بانك ملي توديع و نسخ لازم از فيش را به حسابداري ارائه ميدهد تا ضميمه پرونده نمايند بعد از ضميمه نمودن فيش پرداخت بهاء دفترچه به سابقه، يك جلد سند متمم بدان اختصاص و پرونده به دفتر املاك ارسال مي گردد.

متصدي دفتر املاك شماره مسلسل سند متمم را در ستون مربوط دفتر املاك و سند اوليه و پيش نويس سند مالكيت قيد و مراتب را به امضاء مسئول مربوطه مي رساند سپس پرونده جهت تسليم سند به متقاضي به بايگاني ارسال مي گردد در آنجا سند متمم ضميمه سند اوليه گشته و بعد از نخ كشي و پلمپ در دفتر تسليم اسناد ثبت و سپس در قبال اخذ رسيد در دفتر مذكور و ستون ملاحظات پيس نويس سند مالكيت به متقاضي تسليم و پرونده در رديف مربوطه ضبط مي شود.

نگارش دیدگاه ...