فرايند و روشهاي ثبت املاك قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
31 تیر 1397 July 23, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

0 فرايند و روشهاي ثبت املاك روش اجراي ماده 149 الحاقي قانون ثبت نسبت به املاكي كه داراي سند مالكيت ميباشد روش قبول درخواست ثبت ملك روش تهيه و انتشار آگهي هاي نوبتي روش رسيدگي به اعتراض…

نگارش دیدگاه ...