نمونه قراردادها و پيمانها قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

0 نمونه قراردادها و پيمانها قراردادهاي موضوع ماده 10 قانون مدني قرارداد خريد قرارداد چاپ كتاب قرض الحسنه از بانك قرارداد ترخيص كالا قرارداد پيمان جز قرارداد حمل و نقل قرارداد مهمان سرا…

 • قراردادهاي موضوع ماده 10 قانون مدني
قرارداد خريد قرارداد چاپ كتاب قرض الحسنه از بانك
قرارداد ترخيص كالا قرارداد پيمان جز قرارداد حمل و نقل
قرارداد مهمان سرا قرارداد طبخ غذا قرارداد انجام خدمات نمونه
قرارداد انجام كار نمونه قرارداد انجام كار براساس پيمان قرارداد تعمير و نگه داري
قرارداد مشارك در ساخت بنا قرارداد مشاركت مدني خصوصي قرارداد ساخت ، تهيه و تحويل
قرارداد انجام خدمات نمونه قرار داد تفصيلي انجام خدمات نمونه قرارداد توام با رهن - تسهيلات بانكي
قرارداد عمليات خاكبرداري و بارگيري قرارداد تخليه ، بارگيري ، بارشماري و صفافي قرارداد ساخت و نگه داري سوله اسكلت فل
 • قراردادهاي پيمان موضوع ضوابط پيمان

نمونه موافقت نامه

شرايط عمومي پيمان شرايط خصوصي پيمان
 • قرارداد هاي تسهيلات بانكي موضوع ماده 10 قانون مدني و مقررات پولي و بانكي
قرارداد فروش اقساطي به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات قرارداد فروش اقساطي در قبال اسناد تجاري
قرارداد خريد سلف در قبال وثيقه غير منقول قرارداد مشاركت مدني
قرارداد مشاركت مدني با بانك قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي به استناد قرارداد تخصيص تسهيلات
قرارداد جعاله تعمير مسكن بانك سپه قرارداد اجاره به شرط تمليك
قرارداد مضاربه بازرگاني داخلي قرارداد فروش اقساطي از بانك
قرارداد توام با رهن ، اجراي طرح با بانك قرارداد توام با وثيقه ، شهرك هاي صنعتي با بانك
 • قرارداد هاي بين المللي
قراردادسرمايه گذاري مشترك با شركت خارجي
قرارداد توزيع اتاق بازرگاني بين المللي (واردكننده انحصاري – توزيع كننده انحصاري)
قرارداد خريد و فروش بين المللي
قرارداد نمايندگي بازرگاني –اتاق بازرگاني بين المللي
 • قراردادهاي بيمه موضوع قوانين بيمه
آتش سوزي صنعتي آتش سوزي غير صنعتي
نمونه قرارداد بيمه حوادث گروهي يك شركت نمونه قرارداد عمر زماني كاركنان يك شركت
نمونه قرارداد بيمه درمان گروهي جبران هزينه هاي بيمارستاني پرسشنامه و پيشنهاد بيمه تمام خطر مقاطعه كاري
پيشنهاد و پرسشنامه بيمه تمام خطر نصب
 • قراردادهاي كار موضوع قانون كار
قرارداد كار موقت قرارداد پرداخت پاداش افزايش توليد كارگاه و شركت
 • وقف موضوع ماده 55 قانون مدني
حبس ملك وقف خاص وقف عام
 • اثر معاملات (تعهدات ) موضوع ماده 221 قانون مدني
تعهد توام با رهن – دانشجويان ارز بگير تعهد توام با رهن – فرصت مطالعاتي تعهد استخدامي در شركت خصوصي
 • مال غير يا معاملات فضولي موضوع مواد 247 و 248 قانون مدني
تنفيذيه معامله ابطاليه سند
 • وفا به عهد (ذمه) موضوع ماده 271 قانون مدني
ذمه توام با رهن ذمه مطلق
 • اقاله موضوع ماده 289 قانون مدني
قرارداد اقاله تفاسخ و فك رهن
 • ابراء موضوع ماده 289 قانون مدني
ابراء – تاديه دين
 • تبديل تعهد موضوع ماده 292 قانون مدني
تبديل تعهد موضوع بند سوم ماده 292قانون مدني. تبديل تعهد موضوع بند دوم ماده 292 قانون مدني. تبديل تعهد موضوع بند اول ماده 292 قانون مدني.
 • الزامات بدون قرارداد موضوع ماده 301 قانون مدني
اعاده مالكيت (تملك يد سابق)
 • اتلاف - تسبيب موضوع مواد 328 و 331 قانون مدني
رسيد خسارت (ايجاد طرح عمراني)
 • بيع قطعي موضوع ماده 338 قانون مدني
قولنامه انتقال ملك بيع قطعي ملك
بيع قطعي يك قطعه باغ فروش قطعي يك باب خانه مسكوني
بيع قطعي منقول يك دستگاه اتومبيل سواري خريد ساختمان نيمه ساخته ،‌در حال احداث
بيع قطعي يك باب ساختمان و يك باب مغازه بيع قطعي سه دانگ مشاع از شش دانگ يك باب خانه مسكوني
بيع قطعي با سرقفلي مغازه و با قيد تعهد تخليه و تحويل نمودن بيع قطعي با سرقفلي مغازه و با قيد تعهد تخليه و تحويل نمودن
 • اجاره موضوع ماده 466 قانون مدني
اجاره به شرط تمليك اجاره يك باب پاركينگ
قرارداد اجاره وسيله نقليه اجاره محل مسكوني مشاع
قرارداد يك دستگاه آپارتمانتجاري اجاره يك دستگاه آپارتمان مسكوني
اجاره محل تجاري بدون اخذ سرقفلي از سوي موجر اجاره محل تجاري كه سرقفلي از سوي مستاجر قبلاً واگذار شده
 • قرارداد انتقال قطعي اجرايي دادگاه هاي موضوع مواد 4،19،137،143،145 قانون اجراي احكام
انتقال قطعي خانه ، ناشي از مزايده در دادگاه انتقال قطعي آپارتمان ناشي از اجراي دادنامه الزام به تنظيم سند
 • قرارداد انتقال اجرايي ثبتي موضوع ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك
انتقال اجرايي ناشي از اجراي سند رهني
 • بيع شرط موضوع ماده 458 قانون مدني
بيع شرط – اصل مالكيت نمونه قرارداد بيع شرطي
 • قرارداد تقسيم موضوع ماده 589 قانون مدني
تقسيم نامه ارث و ماترك تقسيم نامه آپارتمان ها و انباري و پاركينگ به موجب صورتمجلس تفكيكي
 • عاريه موضوع ماده 635 قانون مدني
عاريه آپارتمان
 • قرض موضوع ماده 648 قانون مدني
قرض الحسنه توام با رهن
 • ضمانت عقدي موضوع ماده 654 قانون مدني
ضمانت از دين
 • حواله موضوع ماده 724 قانون مدني
حواله براي دين
 • كفالت موضوع ماده 724 قانون مدني
كفالت براي آزادي متهم
 • رهن موضوع مواد 771 و 787 قانون مدني
رهن – تصرف
 • معاوضه موضوع ماده 464 قانون مدني
معاوضه خانه با آپارتمان
 • حق ارتفاق موضوع ماده 93 قانون مدني
قرارداد استفاده از حق ارتفاق
 • مزارعه موضوع ماده 518 قانون مدني
قرارداد مزارعه
 • مساقات موضوع ماده 543 قانون مدني
قرارداد مساقات
 • مضاربه موضوع ماده 546 قانون مدني
قرارداد مضاربه
 • حق انتفاع موضوع ماده 40 قانون مدني
حق انتفاع سكني عمري حق انتفاع سكنيرقبي
 • هبه موضوع ماده 795 قانون مدني
هبه- از موارد رجوع هبه – معوض اسقاط حق شفعه
 • وصايا موضوع مواد 825 826و 829 قانون مدني
وصيت تمليكي وصيت حبس مويد وصيت عهدي ثلث براي همسر
 • صلح موضوع ماده 725 قانون مدني
صلح حقوق تلفن صلح دعوي صلح اموال منقول
صلح حقوق سر قفلي مغازه صلح حقوق مغازه به صورت كليدي صلح حقوق خصوصي ناشي از جرم طرف
 • وكالت موضوع ماده 656 قانون مدني
وكالت – مركب مشروح و كلي وكالت – مركب كلي مختصر وكالت مركب - مشروح و كلي
وكالت – امور اداري – كسبي و صنفي وكالت – خريد املاك وكالت – اقامه دعوي
وكالت – امور اداري

نگارش دیدگاه ...