نمونه دادخواست ها قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

0 نمونه دادخواست ها نمونه هاي ابتدايي اوراق قضايي ابطال عمليات اجرائي با درخواست توقيف عمليات اجرائي استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه اول ) استشهاديه مخصوص گواهي انحصار…

نمونه هاي ابتدايي اوراق قضايي

موضوعات عمومي

درخواست حصر وراثت مسلمانان

درخواست حصر وراثت پيروان اقليت هاي مذهبي

استشهاديه گواهي حصر وراثت

صدور حكم رشد

صدور حكم سرپرستي و كفالت

موضوعات مدني

ابطال وكالت نامه 

ارثيه و ماترك

اعسار 

تأمين دليل اتومبيل

تأمين دليل خانه و آپارتمان 

تأمين دليل مالك و مستاجر

تأمين دليل عمومي

توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائيه 

توقيف اموال و تأمين خواسته

توقيف اموال و تأمين خواسته با مطالبه وجه مربوطه

خلع يد

دادرسي فوري و دستور موقت

داوري

رفع مزاحمت

رفع ممانعت از حق

زمين شهري 

شناسنامه 

الزام به تنظيم سند رسمي آپارتمان

الزام به تنظيم سند رسمي خانه

الزام به تنظيم سند رسمي عمومي

الزام به تنظيم سند رسمي اتومبيل

الزام به تنظيم سند رسمي انتقال امتياز تلفن

عمومي قرارداد و تعهدات 

محلهاي تجاري 

موضوعات مشترك محلهاي مسكوني و تجاري

مطالبه وجه چك 

مطالبه وجه خسارت

 • دادخواست مطالبه خسارت احتمالي (از شوراي حل اختلاف ) 
 • دادخواست مطالبه خسارت احتمالي (از دادگاه ) 
 • دادخواست مطالبه خسارت از شهرداري (از شوراي حل اختلاف ) 
 • دادخواست مطالبه خسارت از شهرداري (از دادگاه ) 
 • دادخواست مطالبه خسارت با رفع مزاحمت(از شوراي حل اختلاف ) 
 • دادخواست مطالبه خسارت با رفع مزاحمت (از دادگاه ) 
 • دادخواست مطالبه خسارت زايد بر ديه (از شوراي حل اختلاف ) 
 • دادخواست مطالبه خسارت زايد بر ديه (از دادگاه ) 
 • دادخواست مطالبه خسارت وجه التزام(از شوراي حل اختلاف ) 
 • دادخواست مطالبه خسارت وجه التزام(از دادگاه )
 • دادخواست مطالبه خسارت وارده به اتومبيل (ازشوراي حل اختلاف)
 • دادخواست مطالبه خسارت وارده به اتومبيل (ازدادگاه) 
 • دادخواست مطالبه خسارت وارده به مورده اجاره(از شوراي حل اختلاف ) 
 • دادخواست مطالبه خسارت وارده به مورده اجاره(از دادگاه ) 
 • دادخواست مطالبه ضرر و زيان كيفري (از شوراي حل اختلاف ) 
 • دادخواست مطالبه ضرر و زيان كيفري (از دادگاه ) 
 • دادخواست مطالبه هزينه ها (از شوراي حل اختلاف ) 
 • دادخواست مطالبه هزينه ها (از دادگاه )

موضوعات تجاري

موضوعات خانواده

ازدواج 

حضانت 

طلاق و گواهي عدم امکان سازش

فسخ نكاح يا ابطال آن 

مهريه

نفقه

عمومي 

موضوعات كيفري

ارتشاء، ربا و كلاهبرداري

امتناع از انجام وظايف قانوني 

اهانت به مقدسات مذهبي و سوء قصد به مقامات داخلي 

تجاهر به استعمال مشروبات الكلي و قمار بازي و ولگردي 

تخريب اموال تاريخي و فرهنگي

تقصيرات مقامات و مأمورين دولتي 

جرايم عليه اشخاص و اطفال

جعل و تزوير
غصب عناوين و مشاغل
فرار محبوسين قانوني و اخفاي مقصرين 

محو يا شكستن مهرو پلمپ و سرقت نوشته ها از اماكن دولتي

هتك حرمت اشخاص
 
هتك حرمت منازل و املاك غير

نگارش دیدگاه ...