نمونه اظهارنامه ها قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
26 تیر 1397 July 17, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

0 نمونه اظهارنامه ها اظهار نامه از سوي زوج براي زوجه جهت تمكين اظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش اظهار نامه راجع به تعهد بيع همراه با…

نگارش دیدگاه ...