روش عملي صدور اجرائيه نسبت به قبوض اقساطي تا پايان مرحله ابلاغ اجرائيه قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

همه چیز در باره ی حضانت روش عملي صدور اجرائيه نسبت به قبوض اقساطي تا پايان مرحله ابلاغ اجرائيه 0

بستانكار با استناد قبوضي كه در اختيار دارد و موفق به در يافت وجه قبوض مزبور از بدهكار در وقت تعيين شده در قبوض نشود مي تواند بمنظور وصول طلب خود از طريق اداره ثبت در خواست صدور اجرائيه بنمايد.(بند ب ماده يك آئين نامه اجرا) چون در بعضي از اسناد شرط مي شود ه در صورت عدم وصول يكي از قبوض اقساطي در موعد مقرر بقيه قبوض مدت دار بعدي تبديل به حال مي شود،در اين گونه موارد صدور اجرائيه با دفتر خانه تنظيم كننده سند مي باشد در اين مورد بستانكار تقاضانامه اي را كه فرم چاپي از اوراق بهادار است (فرم نمونه شماره يك) از اداره ثبت خريداري و تكميل و امضاء مي نمايد. در خواست نامه مزبور داراي مشخصات زير است.(ماده2 آئين نامه اجرا)

نام و نام خانوادگي – شماره شناسنامه – محل صدور- محل اقامت در خواست كننده اجرائيه يا نماينده قانوني او و شماره دفتر خانه اي كه سند در آن ثبت شده و يا قبوض اقساطي صادر مي گريدده است. 

نام و نام خانوادگي و محل اقامت بدهكار در صورت فوت متعد نام و مشخصات ورثه او با تعيين اقامت گاه هر يك و هرگاه بين ورثه غايب يا محجور وجود داشته باشد بايد نام و مشخصات و نماينده محجور يا غايب معين گردد. 
موضوعي كه اجراي آن تقاضا شده و شماره و تاريخ مستند در خواست صدور اجرائيه- (ماده 2 آئين نامه و تبصره ذيل آن) بستانكار تقاضانامه را به ضميمه رونوشت مصدق سند تنظيمي (كه قبوض اسنادي به استناد آن صادر شده) و اصل قبوض و فتوكپي مصدق قبوض به اداره ثبت تسليم مي نمايد و با ارجاع تقاضا به متصدي اقدام در واحد اجرا، متصدي موظف است پس از بررسي از حيث كامل بودن مداك ارائه شده و سر رسيد تاريخ قبوض بدواً ظهر اصل قبوض مزبور را با مهري ه حاكي از صدور اجرتئيه باشد با ذكر تاريخ و كلاسه پرونده اجرائي ممهور و رونوشت يا فتوكپي آن را در پرونده ضبط اصل ان را مسترد مي نمايد (ماده 70 ائين نامه اجرا) سپس اجرا به منظور اطمينان از نظر عدم تغيير محل اقامت بدهكار و پرداخت يا عدو پرداخت وجه قبوض به وسيله بدهكار از دفتر خانه تنظيم كننده سند استعلام و پس از وصول پاسخ مبني بر عدم تغيير محل اقامت و عدم پرداخت وجه اقدام به تكميل فرم اجرائيه در سه برگ مي نمايد.(فرم شماره 52)(چنانچه بدهكار از يك نفر بيشتر باشد به ازاء هر نفر اضافي دو برگ اجرائيه اضافه مي شود.) 
توضيح - برگ اجرائيه فرم چاپي است كه داراي محل نام بستانكار و محل اقامت آنها و شماره قبوض، شماره سند ، تاريخ آن ، موضوع لازم الاجرا، محل امضاي مسئول مربوطه و محل گواهي مامور ابلاغ و محل قيد مفاد سند مي باشد ، پس از تكميل، برگ اجرائيه به امضاي مسئول مربوطه مي رسد و متصدي صدور اجرائيه با ثبت در دفتر رپرتوار (فرم شماره3) كلاسه پرونده را تعيين و سپس در دفتر عمليات اجرائي (فرم شماره 4) ثبت مي نمايد، كلاسه پرونده و شماره دفتر عمليات اجرائي در روي اوراق اجرائيه منعكس و 2 برگ از اوراق اجرائيه جهت ابلاغ به مامور ابلاغ و مابقي جهت تشكيل پرونده به بايگاني اجراء ارسال مي شود.ابلاغ اجرائيه- پس از ارجاع اوراق اجرائيه به مامور ابلاغ با توجه به ماده 14 و 15 آئين نامه اجرا مامور ابلاغ موظف است به محل اقامت بدهكار كه در اوراق اجرائيه سند قيد شده است مراجعه و يك برگ اجرائيه را به بدهكار با احراز هويت تسليم و در نسخه دوم با اخذ امضاء يا اثر انگشت رسيد دريافت و مراتب ابلاغ را در برگ ثاني با خط خوانا و جوهر ثابت گواهي و امضاء نمايد. در ابلاغ اجرائيه رعايت مواد 14 الي 19 آئين نامه اجرا و بند هاي 235 و 238 مجموعه بخشنامه هاي ثبتي تا مهر 65 ضروري است.

مامور ابلاغ برگ اجرائيه ابلاغ شده را ظرف 48 ساعت از تاريخ در يافت بايد به متصدي صدور اجرائيه تسليم نمايد و متصدي مزبور پس از انعكاس ابلاغ در دفتر عمليات برگ اجرائيه ابلاغ شده را به بايگاني اجراء ارسال تا پرونده مربوط پيوست و تسليم متصدي اجرائيه شود، متصدي ياد شده پس از گواهي صحت ابلاغ در روي برگ اجرائيه ابلاغ شده مراتب را به تائيد رئيس يا معاون و يا مسئول اجرا رسانيده سپس تاريخ ابلاغ را طي اخطاري (فرم نمونه شماره 5) به اطلاع بستانكار طريقه يا نحوه وصول طلب خود را اعلام مي نمايد.

لازم به توضيح است كه چنانچه متعهد مقيم حوزه ديگر باشد برگ هاي اجرائيه در ظرف 24 ساعت به ثبت محلي كه متعد مقيم آنجاست نيابت اجرائي داده مي شود(ماده 14 ائين نامه اجرا) و مدير ثبت محل مكلف است طبق مقررات آئين نامه اجرا اقدام نمايد(ماده 30 آئين نامه اجرا)

نگارش دیدگاه ...