روش عملي صدوراجرائيه وعمليات اجرائي ازطريق دفاتراسنادرسمي وازدواج وطلاق قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)

روش عملي صدوراجرائيه وعمليات اجرائي ازطريق دفاتراسنادرسمي وازدواج وطلاق 0

در صورت عدم اجراي تعهدات بدهكار يا متعهد يا مستاجر سند رسمي ، بستانكار مي تواند به منظور اجراي تعهدات بدهكار از طريق دفتر خانه اسناد رسمي و يا دفتر ازدواج و طلاق ( دقتر تنظيم كننده سند)در خواست صدور اجرائيه بنمايد. در اين مورد بستانكار بدواً تقاضانامه (فرم نمونه 6) صدور اجرائيه را زا قسمت فروش اوراق اداره ثبت خريداري و با تكميل و امضاء آن از دفتر خانه تقاضاي صدور اجرائيه مي نمايد(بند الف ماده يك آئين نامه ) دفتر خانه چنانچه در صدور اجرائيه خود داري و از ثبت محل كسب تكليف نمايد(تبصره اول ماده 4 ائين نامه اجرا) ولي در صورت سر دفتر صدور اجرائيه را بلااشكال تشخيص داد پس از احراز هويت متقاضي رونوشت سند را در برگهاي مخصوص اجرائيه (فرم هاي نمونه ان پيوست است) در سه نسخه (اگر متعهد يك نفر باشد در سه نسخه و اگر متعهد متعدد باشد و يا وثيقه متعلق به متعهد نباشد براي هر يك از متعهدين و صاحب وثيقه دو نسخه اضافه مي شود) تهيه كرده و پس زا امضاء به مهر ويژه اجرا شود ممهور و موضوع صدور اجرائيه را طي نامه سفارشي به اطلاع بدهكار رسانيد و اوراق اجرائي و تقاضانامه و قبض سفارشي و ضمائم ديگر را ظرف 48 ساعت از تاريخ وصول به اجراي ثبت ارسال و رسيد اخذ مي نمايد(ماده 4 آئين نامه اجرا)

به محض وصول اوراق اجرائيه بوسيله اداره ثبت و ارجاع آن به اجرا كليه اقدامات و عمليات را ه براي اجرائيه قبوض اقساطي تا پايان مرحله ابلاغ انجام مي شود از قبيل تعيين كلاسه و ثبت در دفتر رپرتوار و دفتر عمليات اجرائي و... در مورد اجرائيه فوق نيز صورت مي گيرد.

نگارش دیدگاه ...