مطالب حقوقی - مدنی - مجازات - تجارت - کیفری - فقه قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)
قوانین اساسی و توسعه

28 بهمن 1393 - 11:17:36

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون برنامه پنجم توسعه

دسته بندی: مقررات و قوانین

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

دسته بندی: مقررات و قوانین

نمونه احکام

27 بهمن 1393 - 09:13:47

دسته بندی: معاضدت حقوقي

نمونه قرارها

27 بهمن 1393 - 09:03:19

دسته بندی: معاضدت حقوقي

نمونه اظهارنامه ها

27 بهمن 1393 - 08:02:15

اظهار نامه از سوي زوج براي زوجه جهت تمكين اظهار نامه خريدار به فروشنده مبني بر اعلام مراتب فسخ معامله به لحاظ غبن فاحش اظهار نامه راجع به تعهد بيع همراه با…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

نمونه درخواست ها

27 بهمن 1393 - 07:28:32

دسته بندی: معاضدت حقوقي

نمونه دادخواست ها

27 بهمن 1393 - 18:38:43

نمونه هاي ابتدايي اوراق قضايي ابطال عمليات اجرائي با درخواست توقيف عمليات اجرائي استشهاديه مخصوص گواهي انحصار وراثت (طبقه اول ) استشهاديه مخصوص گواهي انحصار…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

نمونه قراردادها و پيمانها

قراردادهاي موضوع ماده 10 قانون مدني قرارداد خريد قرارداد چاپ كتاب قرض الحسنه از بانك قرارداد ترخيص كالا قرارداد پيمان جز قرارداد حمل و نقل قرارداد مهمان سرا…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

فرايند و روشهاي ثبت املاك

روش اجراي ماده 149 الحاقي قانون ثبت نسبت به املاكي كه داراي سند مالكيت ميباشد روش قبول درخواست ثبت ملك روش تهيه و انتشار آگهي هاي نوبتي روش رسيدگي به اعتراض…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش رسيدگي نسبت به ادعاي اشخاص بعد از قبول درخواست ثبت

هر گاه بعد از قبول درخواست ثبت ملك بنام فرد معيني، ديگري ادعا نمايد كه اداره ثبت در پذيرفتن تقاضا اشتباه نموده و متقاضي ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعي تصرف…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

نمونه فرم های حقوقی

27 بهمن 1393 - 08:29:45

نمونه برگ درخواست به دادگاه عمومي (نخستين) نمونه برگ درخواست تجديد نظر (واخواهي) برگ استشهاديه براي اخذ گواهي انحصار وراثت نمونه برگ اظهار نامه ماليات بر ارث…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

نمونه واخواست ها

27 بهمن 1393 - 07:50:01

نمونه واخواست نامه برات نمونه واخواست سفته در فرم مخصوص نمونه فرم مخصوص واخواست سفته نمونه واخواست نامه سفته نمونه برگ سفيد واخواست نامه

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش تهيه پاسخ استعلام املاك ثبت شده به دفاتر اسناد رسمي

با توجه به اينكه مقرر گريده دفاتر اسناد رسمي هنگام انجام هر گونه معامله اعم از شرطي و رهني و قطعي و امثال هم نسبت به املاكي كه داراي سند مالكيت مي باشند مراتب…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش ابطال سند مالكيت المثني

در مباحث گذشته روش صدور سند مالكيت المثني بطور مشروح توضيح داده شد حال چنانچه بعد از صدور و تسليم سند المثني سندمالكيت اوليه پيدا شود و مراتب به اداره ثبت محل…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش اقدام نسبت به رفع تزاحم و تعارض در تصرف از جهت پذيرفتن

هرگاه بين اشخاص و اداره ثبت هنگام قبول ثبت ملكي اختلافي حاصل شود يا ملكي را كه متقاضي مدعي مالكيت اوست و نسبت به ان تقاضاي قبول ثبت دارد در تصرف فرد ديگري باشد…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش اجراي ماده 149 الحاقي قانون ثبت نسبت به املاكي كه داراي سند مالكيت ميباشد

بسيار اتفاق افتاده املاكي در گذشته با مساحت معيني مورد معامله واقع شده ولي بعداً معلوم گرديده كه داراي اضافه مساحت مي باشد. چنانچه اضافه مساحت حاصله ناشي از…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش رسيدگي به اسناد مالكيتي كه معارض اعلام مي شوند و نحوه ابطال آن

چنانچه نسبت به تمام يا قسمتي از ملكي دو بار سند مالكيت صادر شود سند مالكيت مؤخر صدور را كه نسبت به تمام يا قسمتي از ملك صادر شده سند معارض گويند بديهي است سند…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش تشكيل پرونده ثبتي المثني براي املاكي كه داراي پلاكهاي فرعي مجزي شده از پلاك اصلي

روش تشکيل پرونده المثني براي املاکي که داراي پلاکهاي فرعي مجزي شده از پلاک اصلي هستند و نسبت به پلاک فرعي که در اثر تفکيک يا افزار پلاک اصلي جدا شده سند مالکيت…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش تشكيل پرونده ثبتي المثني

اغلب ديده شده در اثر كثرت كار و حجم زياد پرونده هاي ثبتي و بعضاً بي دقتي متصديان مربوطه در قسمت بايگاني پرونده هاي ثبتي مفقود مي شوند چون تشكيل پرونده المثني…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش صدور سند مالكيت به نام وارث

هر گاه فردي كه سند مالكيت ملكي بنام او صادر و تسليم شده فوت نمايد وراث مي توانند با ارائه مدارك زير: تقاضاي صدور سند مالكيت گواهي حصر وراثت فرم 19 مالياتي اصل…

دسته بندی: معاضدت حقوقي