مطالب حقوقی - مدنی - مجازات - تجارت - کیفری - فقه قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)
روش ابطال اسناد مالكيت قبلي وصدور سند مالكيت جديد در اجراي قانون زمين شهري و احكام دادگاه ها و اسناد انتقال اجرائي

اسناد مالكيت صادره از طرف ادارات ثبت هميشه معتبر هستند و فقط با حكم قطعي مراجع قضا ئي صالحه يا قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي كه به تائيد شوراي نگهبان هم رسيده…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش اجراي احكام افراز صادره از مراجع قضائي صالحه (موضوع قانون افراز مصوب سال 57)

گر چه به موجب قانون آبان 1357 اختيار افراز املاك مشاع به ادارات ثبت اسناد و املاك تفويض گرديده و ادارات ثبت مجاز به انجام افراز املاك مشاع حسب تقاضاي احد يا تعدادي…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش اجراي ماده 45 آئين نامه قانون ثبت

با تصويب طرح هاي هادي و جامع شهر ها و نيز در اثر توسعه و تعريض و ايجاد و احداث معابر و خيابانهاي جديد بسياري از املاك در مسير معابر و خيابانهاي جديدالاحداث واقع…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش صدور سند مالكيت اعياني

اعيان در اصطلاح ثبت به آنچه بر روي زمين ساخته مي شود اطلاق مي گردد گر چه از نظر حقوقي كلمه زمين خود دلالت بر عرصه و اعيان را مي نمايد ولي در ثبت مراد از اعيان…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش افراز املاك

27 بهمن 1393 - 11:56:58

چنانچه دو يا چند نفر نسبت به ملكي بطور مشاع مالكيت داشته باشند هر يك از آنها مي توانند نسبت به افراز سهمي خود از ساير مالكين ديگر اقدام نمايند اين عمل را در…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش صدور سند مالكيت المثني

وقتيكه سند مالكيت از بين برود مثلاً دچار حريق شود و اثري از آن باقي نماند يا گم شود مالك مي تواند از اداره ثبت محل وقوع ملك تقاضاي صدور سند مالكيت المثني نمايد…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش اصلاح حد به كوچه

27 بهمن 1393 - 12:11:58

چنانچه در اثر تغيير وضعيت در مجاورين املاك ثبت شده تغييري در وضع حدود اربعه ملكي كه داراي سند مالكيت مي باشد حاصل شود يا به عبارت ديگر يك يا چند حد از حدود اربعه…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش ضميمه نمودن دفترچه انتقالات (سند متمم)

دفترچه متمم اسناد مالكيت يا به عبارت ديگر سند متمم دفترچه اي است بهادار كه بعداز پر شدن ستونهاي نقل و انتقالات سند مالكيت كه در صفحات آخر اسناد مالكيت پيش بيني…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش بازداشت املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع صلاحيتدار

املاك ثبت شده حسب تقاضاي مراجع قضائي صالحه از قبيل محاكم و دادسراهاي عمومي و انقلاب و شعب بازرسي و اجراي ثبت و دادگستري قابل بازداشت مي باشند كه روش عملي آن…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش رفع بازداشت املاك بازداشت شده

بديهي است كه حسب دستور مراجع صالحه بازداشت مي شوند اعم از اينكه داراي سند مالكيت باشند يا نباشند حسب در خواست همان مراجع از آنان رفع بازداشت مي گردد. بدين تريتب…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش تهيه پاسخ استعلام املاك جاري

دفاتر اسناد رسمي مكلف هستند هنگام انجام هرگونه معامله نسبت املاك جاري قبلاً جريان ثبتي آنها را از اداره ثبت محل وقوع ملك استعلام نمايند هم چنين پاره اي از…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش بازداشت سرقفلي و منافع ملك

سر قفلي يا منافع ملك عبارت از حقوقي هستند كه ممكن است متعلق به مالك ملك باشد يا ديگري و اين قبيل منافع كه مالك آنها را به موجب سند رسمي به ديگري واگذار مي نمايد…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش وصول و ضبط خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك جاري

خلاصه معامله املاك جاري كه در دفاتر اسناد رسمي مورد معامله قرار مي گيرد و نيز فسخ نامه هاي مربوط به اسناد رهني و وثقيه املاك مذكور بايستي به اداره ثبت محل وقوع…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش بازداشت املاك جاري (ثبت نشده) از مراجع صلاحيتدار

املاك جاري به املاكي طالاق مي شود كه ثبت دفتر املاك نشده اند يا به عبارت ديگر براي آنها سند مالكيت صادر نشده است اين قبيل املاك نيز حسب در خواست اجراي ثبت و…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش ثبت خلاصه معاملات و فسخ نامه هاي املاك ثبت شده در دفتر املاك

املاك ثبت شدهاي كه در دفاتر اسناد رسمي مورد معامله قرار مي گيرند يا اسنادي كه مربوط به املاك مذكور بوده مورد رهن يا وثيقه قرارداشته با انقضاء مهلت و پرداخت…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش تفكيك املاك

27 بهمن 1393 - 11:58:50

اصطلاح تفكيك در حقوق جديدجديد ايران پديد آمده و به مفهوم افراز و تقسيم نزديك است. لكن با آنها فرق دارد زيرا همانگونه كه در مبحث قبل گفته شده در افزار بايد حالت…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش تجميع حدود املاكي كه داراي سند مالكيت مي باشند

در موارديكه دو يا چند پلاك بر اثر ساختمان يا ديوار كشي به صورت واحد در آمده يا قطعاتيكه وصل بهم باشند و يا مالك يا مالكان املاك مزبور سهام مشاعي برابر دفتر املاك…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش تبديل اسناد مالكيت مشاعي به يك جلد

چنانچه فردي نسبت به ميزان معيني از ملكي داراي اسناد مالكيت مشاعي متعدد باشد يا به عبارت ديگر سهام مشاعي ملكي از طرف مالكين متعدد به يك نفرانتقال يابد خريدار…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش تعويض اسنادمالكيت غيرقابل استفاده (اعم از سوخته، فرسوده و امثالهم)

اغلب ديده شده كه در اثر بي توجهي مالك يا اتفاقات غير مترقبه از قبيل آتش سوزي يا سيل اسناد مالك غير قابل استفاده مي شوند در اين صورت مالك مي تواند با ارائه لاشه…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش ثبت و صدور اسناد مالكيت ثبت شده (ماده 22 قانون ثبت)

املاك ثبت شده به املاكي اطلاق مي شوند كه داراي سابقه ثبت در دفتر املاك هستند. متقاضي بايد تقاضاي خود مبني بر صدور سند مالكيت را همراه با مدارك مورد نياز و مستندات…

دسته بندی: معاضدت حقوقي