مطالب حقوقی - مدنی - مجازات - تجارت - کیفری - فقه قانون یار | محاسبات حقوقی و قوانین
2 مهر 1397 September 24, 2018
زکات علم نشر آن است. مولی علی (ع)
روش صدور سند مالكيت املاك جاري (موضوع ماده 21 قانون ثبت)

املاك جاري به املاكي اطلاق مي شود كه سابقه ثبت در دفتر املاك را نداشته باشند بديهي است صدور سند مالكيت نسبت به املاك جاري وقتي امكانپذير است كه تحديد حدود آنها…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش تهيه و انتشار آگهي تحديد حدود اختصاصي و نحوه انجام آن

املاكي كه به واسطه عدم حضور مالك يا جهات ديگر در اجراي ماده 14 قانون ثبت(تحديد عمومي) تحديد نشده يا باصطلاح از تحديد خارج شده باشند در صورتيكه به استناد تبصره…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش قبول درخواست ثبت ملك

27 بهمن 1393 - 10:54:32

0

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش ادامه عمليات اجرائي (بعد از ابلاغ اجرائيه) مربوط به اسناد ذمه و اسناد كه در حكم آن است

مراجع صدور اجرائيه

26 بهمن 1393 - 01:47:34

دسته بندی: معاضدت حقوقي

نفقه زوجه در دوران عقد, حق حبس زوجه و تأثير آن در نفقه

قه‌ زوجه‌ در دوران‌ نامزدي نفقه‌ زوجه‌ با دو شرط واجب‌ است : 1 . دائمي‌ بودن‌ عقد ازدواج 2 . تمكين‌ كامل‌ زوجه‌ در آميزش . بنابراين ، در…

دسته بندی: قانون مدنی

روش تحديد حدود عمومي

27 بهمن 1393 - 12:55:17

هدف از تحديد عمومي تشخيص و تعيين حد فاصل ملك مورد تحديد نسبت به املاكي است كه با آن املاك همسايگي دارد عمل تحديد حدود به عهده نماينده و نقشه بردار است كه با…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش تهيه و انتشار آگهي تحديد عمومي

بعد از انتشار اولين آگهي نوبتي املاكي كه به عنوان مجهول المالك به شرح قبل از آنها قبول ثبت به عمل آمده انتشار آگهي تحديد حدود عمومي امكانپذير مي باشد(ماده66…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش رسيدگي به اعتراضات واصله در اجراء از طرف بدهكار يا بستانكار يا اشخاص ثالث

روش رسيدگي به اعتراض آگهي هاي موضوع ماده 16 قانون ثبت

بعد از انتشار آگهي نوبتي نسبت به املاكي كه بشرح قبل از آنها قبول ثبت به عمل آمده به موجب ماده 16 قانون ثبت هركس مي تواند اعتراضي نسبت به ثبت ملك مورد نظر داشته…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش تهيه و انتشار آگهي هاي نوبتي

پس از ثبت ملك و وصول حقوق دولتي متعلقه آن به شرحي كه قبلاً توضيح داده شد، بر اساس ماده 59 آئين نامه قانون ثبت كليه املاكي كه در هر سه ماه به ثبت مي رسند بايستي…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

فرايند و روشهاي ثبت اسناد لازم الاجرا

مراجع صدور اجرائيه روش عملي صدور اجرائيه نسبت به قبوض اقساطي تا پايان مرحله ابلاغ اجرائيه روش عملي صدوراجرائيه وعمليات اجرائي ازطريق دفاتراسنادرسمي وازدواج…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش عملي ادامه عمليات اجرائي مربوط به اسناد شرطي و رهني كه موضوع آن اموال منقول است

روش ادامه عمليات اجرائي مربوط به اسناد رهني وشرطي كه موضوع آن اموال غيرمنقول بوده وتاريخ تنظيم سندبعدازاصلاح مواد34و34مكررقانون ثبت مصوب سال 1351 باشد

حراج مورد وثيقه اموال منقول

0

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش عمليات اجرائي اسناد رهني و شرطي كه موضوع آن اموال غير منقول است و تاريخ تنظيم آن قبل از تصويب ماده 34 و 34 مكرر اصلاحي مصوب 1351 مي باشد.

روش عملي صدوراجرائيه وعمليات اجرائي ازطريق دفاتراسنادرسمي وازدواج وطلاق

نمونه فرمها و قراردادهای معاملات ملكي

0

دسته بندی: معاضدت حقوقي

نمونه فرمهاي و قراردادهای معاملات خودرو

مبايعه نامه خودرو قرارداد فروش اقساطي خودرو قرارداد اجاره به شرط تمليك خودرو مبايعه نامه خودرو پروانه تخصصي مشاورين خودرو مبايعه نامه خودرو(اتحاديه صنف دارندگان…

دسته بندی: معاضدت حقوقي

روش عملي صدور اجرائيه نسبت به قبوض اقساطي تا پايان مرحله ابلاغ اجرائيه